Hưởng hưu năm 2022, từ ngày 1/7/2023 được điều chỉnh lương hưu như thế nào?

Bạn đọc có mail [email protected] hỏi. Tôi đang hưởng lương hưu là 2,373,900 từ ngày 01/6/2022 vậy sau 01/7/2023 tôi được bao nhiêu?.

Việc điều chỉnh lương hưu được Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ Quy định. Theo đó Điều 2 của Nghị định quy định từ ngày 01/7/2023 lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được điều chỉnh như sau:

1- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

2- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

3- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Hưởng hưu năm 2022
Hưởng hưu từ tháng 06/2022, được điều chỉnh lương hưu 20,8% hay 12,5%?

Bạn hưởng hưu từ tháng 01/6/2022, bạn thuộc trường hợp chưa được hưởng điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. (do Nghị định 108 này điều chỉnh tăng người hưởng hưu 7,4% cho người hưởng hưu từ tháng 01/01/2022 trở về trước.

Như vậy lương hưu của bạn được điều chỉnh như sau: 2,373,900 x 20,8% = 493,771 đồng.Tổng lương hưu sau khi điều chỉnh là 2,373,900 + 493,771 = 2,867,671 đồng.

Chia sẽ bài viết: