Những điều lưu ý khi nhận lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Thực hiện Công văn số 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Kỳ lương hưu tháng 8/2023 sẽ được chi trả từ ngày 14/8/2023. Đây là thời điểm Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ (Nghị định 42/2023/NĐ-CP) về điều chỉnh hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng có hiệu lực.

Ngay từ đầu tháng 8, chắc hẳn nhiều người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đang rất nóng lòng nhận được lương hưu mới. Tuy nhiên hãy lưu ý đến một số điểm sau:

lương hưu theo mức mới
Những lưu ý khi nhận lương hưu theo mức mới

1 – Kiểm tra lương hưu mới có đúng theo quy định

Theo Điều 2 của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, người hưởng hưu sẽ được tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với những người đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với người chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Ví dụ 1: Ông A hưởng lưu từ tháng 01/2020, với mức hưởng là 3,500,000 đồng. Theo quy định ông A được tăng thêm 12,5% trên mức hưởng 3,500,000 đông. Mức lương hưu của ông A là 3,500,000 x 1,125 = 3,937,500 đồng.

2 – Kiểm tra phần chênh lệch lương hưu tháng 7/2023.

Theo quy định lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh từ tháng 7/2023. Tuy nhiên thời điểm tháng 7 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP chưa có hiệu lực nên lương hưu tháng 7 vẫn chi trả theo mức cũ. Do đó khi được chi trả lương hưu mới, người hưởng hưu cần kiểm tra phần chênh lệch lương hưu tháng 7/2023 có đầy đủ không.

Ví dụ 2: Cũng là Ông A của ví dụ 1, mới mức hưởng lương hưu là 3,500,000 đồng, khi được tăng 12,5% thì mức chênh lệch tăng là 3,500,000 x 12,5%= 437,500 đồng.

Cuối cùng là kiểm tra tổng số tiền, bao gồm tiền lương hưu mới của tháng 8/2023 và phần chênh lệch của tháng 7/2023 theo các ví dụ trên để xem mình có nhận đủ theo quy định hay không.

Trên đây là một số lưu ý giúp người đang hưởng hưu lưu ý khi chuyển sang nhận mức lương mới từ ngày 14/8/2023.

Chia sẽ bài viết: