Kỳ lương hưu tháng 7/2023 có được nhận lương điều chỉnh mới?

Nghị định về việc điều chỉnh tăng lương hưu đã có, tuy nhiên nhiều người đang hưởng hưu đang thắc mắc là lương hưu trong tháng 07/2023 này có được điều chỉnh tăng hay không?

Kỳ lương hưu tháng 7/2023 có được nhận lương mới hay không?

Với việc tăng 12,5% trên mức lương hưu đang hưởng của tháng 06/2023 và tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với những người chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Thì đây là một tin cực kỳ vui với người đang hưởng hưu.

Tuy nhiên, theo Điều 5. Hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, quy định.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Do đó có thể ngay đầy tháng của kỳ trả lương hưu tháng 07/2023, lương hưu sẽ chưa được điều chỉnh theo mức mới, tuy nhiên khi BHXH Việt Nam thực hiện điều chỉnh sẽ truy lĩnh phần chênh lệch của kỳ lương tháng 07/2023.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo điều chỉnh lương hưu theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Ngày 03 tháng 07 năm 2023, BHXh Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 3094/BHXH-CD về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Trong nội dung Công văn gửi Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ “Do Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023 nên kỳ lương tháng 7/2023, B HXH Thành phố chưa điều chỉnh tăng quy định tại Nghị định này. Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH Thành phố sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh”.

Chia sẽ bài viết: