Mẫu Tk1-TS theo QĐ 490/QĐ-BHXH file word

Mẫu TK1-TS là một mẫu biểu được sử dụng thường xuyên trong các thủ tục BHXH. Hiện nay mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 505/QĐ-BHXH đã được thay thế bằng mẫu TK1-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023. Tải…