Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg

Để hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn khi quay lại làm việc sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg Quy định về việc…

29 Likes comments off