Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg

29 Likes comments off

Để hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn khi quay lại làm việc sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường làm việc, Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.
Về thủ tục để hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, người lao động cần làm mẫu đơn đề nghị mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Sau đó doan nghiệp, công ty nơi người lao động đang làm việc sẽ lập mẫu số 02 hoặc mẫu số 03. Trường hợp người lao động có tham gia BHXH thì gửi đến cơ quan BHXH xác nhận, sau đó gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Có thể thấy ngoài việc thuộc đối tượng và điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Điều 4 của Quyết định số 08 thì người lao động cần lập mẫu số 01 để có thể nhận được tiền hỗ trợ.

Tải mẫu số 01 kèm theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg

Điều 4. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.
3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Chia sẽ bài viết:

Bài viết của admin