Các TTHC BHXH được tiếp nhận, giải quyết qua DV Bưu chính công ích

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 599/QĐ-BHXH công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp…

63 Likes comments off