Có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 khi đã nhận trợ cấp thất nghiệp?

3 Likes Comment

Nhiều người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thường sẽ làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Như vậy thì người lao động có được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116 hay không? Nếu được khi thuộc trường hợp như thế nào?

>> Cách đăng ký nhận hỗ trợ trên ứng dụng VssID

hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận hỗ trợ 116

Đối tượng nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết:

Theo quy định tại Mục 1a Phần II của có 2 nhóm đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 116, đó là:

  • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (khônbao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thi gian đóng bảo him tht nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gm người hưng lương hưu hàng tháng.Đã nhận trợ cấp thất nghiệp thì thế nào?
  • Theo quy định trên thì NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động phải có thời gian đóng bảo hiểm thất được bảo lưu thì mới được xem xét hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Như vậy, người lao động còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa tính hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được nhận hỗ trợ.
  • Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, trợ cấp thất nghiệp được chi trả hàng tháng cho người lao động với thời gian hưởng được tính dựa trên tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, khi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ bị trừ tương ứng với mỗi tháng đã hưởng là 12 tháng đóng bảo hiểm.

Tuy nhiên, theo Điều 9 Thông tư 28/2015/NĐ-CP, người lao động đã từng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu thời đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng hết trong 3 trường hợp sau:

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có tháng lẻ. Số tháng lẻ này của người lao động sẽ được bảo lưu để tính hưởng cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện.
  • Không đến nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp
  • Đang hưởng trợ cấp thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp.

Tóm lại, nếu đã hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đây mà thuộc một trong các trường hợp trên thì những người lao động vẫn có cơ hội được hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *