Người mẹ nhờ mang thai hộ liệu có được chế độ thai sản?

Hiện nay thì có nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn vì nhiều lý do không thể có con nên thường có mong muốn sử dụng hình thức mang thai hộ. Chế độ thai sản thật sự quan tâm đến nhiều hộ gia đình và đặc biệt là với nhiều cặp vợ chồng trẻ về quyền lợi cho người mẹ nhờ mang thai hộ. Vậy quyền lợi họ được hưởng là gì?.

Điều kiện được hưởng của người mẹ nhờ mang thai hộ

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định một số điều Luật về BHXH bắt buộc. Trong đó chế độ thai sản đối với trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật BHXH được quy định là : “Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con”.Thời gian xác định 12 tháng tính đến thời điểm nhận con được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH gồm trường hợp sau:• Nhận con trước ngày 15 của tháng, thì tháng nhận con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận con. • Nhận con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng nhận con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi nhận con.

Trợ cấp được hưởng

– Thứ nhất, lao động nữ nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng mà lao động nữ mang thai hộ sinh con, trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ.Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thì người chồng đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.– Thứ hai, được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ thêm 01 tháng.

Mức hưởng của chế độ thai sản

– Mức hưởng được thực hiện theo quy đinh tại Điều 39 của Luật BHXH là được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ. – Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.Lưu ý: Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 06 thángTheo quy định tại Điều 32, 33 và các khoản 2,4,5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này như sau:– Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.– Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng. Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.– Mức hưởng nghỉ hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi= {( Mbq6 ) / 30 ngày} x 100% x Số ngày nghỉ. Trong đó: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.– Mức hưởng trợ cấp một lần = 2 tháng lương cơ sở (hiện hành là 2.780.000 đồng, đến ngày 01/7/2019 sẽ là 2.980.000 đồng).Việc xuất hiện hình thức mang thai hộ với ý nghĩa nhân đạo cùng với sự quan tâm của chế độ thai sản với mỗi gia đình đặt biệt là người nhờ và mang thai hộ đã tạo điều kiện cho họ có thể dễ dàng sử dụng hình thức mang thai hộ cùng quyền lợi được hưởng tốt hơn cho lao động nữ.

Chia sẽ bài viết: