Chế độ trợ cấp mai táng phí của BHXH tự nguyện như thế nào?

Bạn đọc hỏi: admin ơi, cho em xin hỏi về vấn đề chế độ trợ cấp mai táng phí của BHXH tự nguyện như thế nào vậy ad?
BHXH là chế độ do người tham gia tự nguyện đóng, để hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở mức đóng do mình lựa chọn. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể hưởng chế độ tử tuất với điều kiện, mức hưởng như sau:
1 – Về điều kiện hưởng

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 88 Luật BHXH năm 2014 thì những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

  • NLĐ có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;
  • Người đang hưởng lương hưu.

Nếu những đối tượng trên bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.

2 – Về mức hưởng trợ cấp mai táng phí

Căn cứ khoản 2 Điều 80 Luật BHXH năm 2014 thì trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết.

Cụ thể hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, do đó trợ cấp mai táng bằng: 10 x 1.490.000 đồng = 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, dự kiến mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Bắt đầu áp dụng vào ngày 01/7/2023 nếu đề xuất tăng lương cơ sở được thông qua, khi đó trợ cấp mai táng là: 10 x 1.800.000 đồng = 18.000.000 đồng.

3 – Trợ cấp mai táng với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ Điều 71 Luật BHXH năm 2014, Khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;
  • Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên;
  • Người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc;
  • Đang hưởng lương hưu.

 

Chia sẽ bài viết: